Vitajte na našej www stránke!

Informácie pre šk.rok 2011/2012

K r i t é r i á
pre prijímanie uchádzačov o štúdium
v školskom roku 2011/2012 v študijnom odbore 4219 6 lesníctvo
a študijnom odbore 4238 6 agrolesníctvo

V súlade so zákonom Národnej rady SR č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní radou školy a pedagogickou radou  stanovujem tieto kritériá na prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl:

Pozn.: Vyjadrenie lekára je nutné zaslať spolu s prihláškou.