Vitajte na našej www stránke!

Charakteristika zamerania študijného odboru

Dĺžka štúdia: 4 roky
Odbor je určený: pre chlapcov a dievčatá

Podmienky pre prijatie do odboru

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • úspešné vykonanie prijímacích pohovorov
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti uplatnenia absolventov

 • v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesníckej výroby a služieb,
 • vo výskume, v štátnej správe,
 • v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania,
 • v podnikateľskej činnosti

Možnosti ďalšieho vzdelávania

 • vo vyššom odbornom štúdiu
 • v pomaturitnom špecializačnom štúdiu
 • v bakalárskom štúdiu na vysokej škole
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania

Absolvent je

 • vysokokvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pripravený na výkon samostatných činností

Absolvent študijného odboru ovláda a vie

 • obhospodarovať les v základných činnostiach na princípoch prírode blízkeho hospodárenia
 • vykonávať základné opatrenia pri výskyte a odstraňovaní následkov ekologických havárií
 • pracovať s jednomužnou motorovou pílou
 • obsluhovať brokové a guľové zbrane
 • základy chovu koní, vrátane ich využitia v lesníctve, agrolesníctve
 • základy chovu rýb, oviec, včiel, kožušinových zvierat
 • základy poľnohospodárskej a drevárskej výroby
 • sortimentáciu surového dreva

Absolvent študijného odboru má možnosť získať

 • maturitné vysvedčenie
 •  vodičské oprávnenie pre skupiny A, B a T (motocykel, osobný automobil a traktor)
 • poľovný lístok
 • sokoliarsku skúšku, ktorá oprávňuje v rámci zákonných predpisov nadobudnúť dravca, cvičiť ho a loviť s ním
 • zbrojný preukaz
 • preukaz na obsluhu motorovej píly a krovinorezov
 • certifikát prvej pomoci a oživovania