Vitajte na našej www stránke!

Chémia

Predmet chémia je súčasťou predmetov odbornej teórie. Vyučuje sa v 1. ročníku v celkovom rozsahu 100 vyučovacích hodín a 33 vyučovacích hodín praktických cvičení z chémie.

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakovi ucelený súbor poznatkov o anorganických, organických a biochemických javoch a zákonitostiach, a tiež poukázať na potrebu aplikácie týchto poznatkov v oblasti bežného života, lesníckej praxe a ochrany životného prostredia.

Získané poznatky sa bezprostredne aplikujú zaradením primeraného výberu praktických pokusov v predmete praktické cvičenia z chémie, ktoré majú charakter precvičovania, upevňovania a prehlbovania učiva