Vitajte na našej www stránke!

Ekonomika

Odborné vzdelávanie v oblasti ekonomiky a organizácie je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania.
Na hodinách ekonomiky si žiaci osvoja základné ekonomické pojmy, zákonitosti ekonomických javov a procesov v podmienkach trhového hospodárstva na vnútropodnikovej úrovni a vo vzťahu k vonkajším makroekonomickým podmienkam.

Preberané učivo obsahuje aj metódy a podmienky riadenia, organizácie a kontroly, princípy racionalizácie a hospodárnosti výroby. Žiaci získajú aj základné poznatky na samostatné podnikanie. Osvoja si praktické zásady a postupy marketingu. Významné sú vzťahy ekonomiky a ďalších odborných predmetov ako napr. lesná ťažba, hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa. Učivo ekonomiky je rozdelené do tretieho a štvrtého ročníka.

V treťom ročníku sa pozornosť venuje pochopeniu základných pojmov fungovania trhovej ekonomiky a podstaty podnikania.

Vo štvrtom ročníku je ekonomika zameraná na lesné hospodárstvo (vyplňovanie dokladov a tlačív využívaných v lesnej prevádzke).