Vitajte na našej www stránke!

Charakteristika zamerania krajinná ekológia

Dĺžka štúdia: 4 roky
Odbor je určený: pre chlapcov a dievčatá

Podmienky pre prijatie do odboru

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • úspešné vykonanie prijímacích pohovorov
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti uplatnenia absolventov

 • v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesníckej výroby a služieb,
 •  vo výskume, v štátnej správe,
 •  v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania,
 •  v podnikateľskej činnosti

Možnosti ďalšieho vzdelávania

 • vo vyššom odbornom štúdiu
 •  v pomaturitnom špecializačnom štúdiu
 •  v bakalárskom štúdiu na vysokej škole
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania

Absolvent študijného odboru:

 • hlbšie pozná biologické, chemické, biochemické, ekologické a ďalšie zákonitosti významné pre odborné riešenie otázok krajinnej ekológie
 • pozná globálne ekologické problémy a stratégiu svetovej ekológie
 • sú mu jasné ekologické pojmy, týkajúce sa vzťahov organizmov a prostredia a má znalosti v oblasti negatívnych javov a stresových faktorov v krajine
 • pozná teoretické základy ekologizácie a hospodárenia v krajine

Požadované zručnosti

 • ovládať formy a spôsoby plánovania v krajine
 • ovládať ekologické charakteristiky základných biotických a abiotických zložiek krajiny a socioekonomických javov
 • dokázať ohodnotiť podstatné krajinotvorné faktory
 • ovládať praktické mapovanie v teréne a dokázať kartograficky spracovať terénne podklady
 • dokázať klasifikovať a hodnotiť krajinné prvky a socioekonomické javy z ekologického hľadiska
 • ovládať spôsoby a metódy prenosu výsledkov ekonomického plánovania do praxe