Vitajte na našej www stránke!

Leonardo da Vinci

Európska únia schválila druhú fázu programu Leonardo da Vinci II, ktorá trvá od januára 2000 do decembra 2006. Základná informácia o programe je uvedená v informačnej tabuľke

Program podporuje rôzne typy projektov:
mobilitné projekty (stáže a výmeny pre stredné školy; stáže a výmeny pre vysoké školy; stáže pre mladých pracovníkov, absolventov a nezamestnaných; výmeny pre odborníkov z oblasti odbornej prípravy, ľudských zdrojov a profesijného poradenstva)
pilotné projekty (vrátane tematických akcií)
jazykové projekty
nadnárodné siete
príručné materiály

Prienik programov Leonardo da Vinci, Socrates a Mládež pre Európu predstavujú spoločné akcie.

Projekty môžu podávat iba organizácie, nie jednotlivci.

Bližšie informácie o jednotlivých typoch projektov získate z informačných zdrojov. Návrhy všetkých typov projektov musia byť podané na príslušných formulároch. Pre všetky typy projektov platia "Spoločné materiály". Priority programu platné pre všetky typy projektov obsahuje "Výzva na podanie projektov 2005 - 2006". Pre každý typ projektu existuje "Špecifická príručka" a "Administratívna a finančná príručka", ktoré sa nachádzajú sa v informačných zdrojoch. Všetky základné informácie o programe, formuláre a aktuality sú dostupné aj na stránke Európskej únie http://europa.eu.int/comm/education/leonardo2_en.html v rámci podpory transparentnosti výberu projektov Európska komisia zverejnila záväzný postup výberu pre procedúru B a C. 

Pri príprave projektu sa možno oprieť aj o rady a skúsenosti získané v realizovaných projektoch, o internetovské stránky projektov, ako aj o zoznam schválených projektov uvedených vo výsledkoch výzvy. Vhodným zdrojom informácií pred podaním projektu sú informačné semináre. V ponuke partnerov možno nájsť zahraničných partnerov pre projekt, prípadne - ak sa zapíšete môžu si zahraniční partneri nájsť vašu organizáciu ako partnera.

Ak má organizácia záujem podať návrh projektu on-line cez internet, môže tak urobiť prostredníctvom "Leonardo da Vinci Web Tool" na adrese: http://leonardo.cec.eu.int/ 
Agentúra pripravila krátky návod pre prácu s elektronickým formulárom.

V prípade otázok týkajúcich sa podávania projektov on -line kontaktujte "Leonardo-Helpdesk" alebo na pracovníka národnej agentúry Jozefa Detka.

Tím Národnej agentúry programu Leonardo da Vinci vám praje veľa nových projektových ideí a je pripravený konzultovať s vami návrhy projektov.