Vitajte na našej www stránke!

Ochrana lesov

Predmet Ochrana lesa a prírody sa vyučuje v zmysle schváleného učebného plánu ako odborný predmet v 3. a 4. ročníku Strednej lesníckej školy v Prešove.

Dotácia hodín v 3. ročníku predstavuje dve hodiny teórie a jednu hodinu praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené štvorhodinovými blokmi, v rámci ktorých žiaci riešia konkrétne úlohy. Učivo tretieho ročníka je zamerané na získanie podrobných poznatkov z oblasti biotických škodlivých činiteľov. Najväčšia časť je venovaná hmyzu, fytopatogénnym organizmom (huby, plesne...), ďalej vyšším stavovcom ( najmä poľovnej zveri) a vyšším rastlinám. Pri všetkých skupinách sú žiaci oboznamovaní nie len so spôsobom života škodlivých organizmov, ale aj s prevenciou a ochranou proti nim. V rámci praktických cvičení sa žiaci učia prakticky spoznávať jednotlivých škodcov po morfologickej stránke, ako aj podľa príznakov poškodenia. Konkrétne ochranné opatrenia vykonávajú žiaci aj prakticky, prípadne sú im prezentované formou prezentácií a exkurzií. Pri riešení úloh využívajú žiaci aj znalosti z iných lesníckych predmetov (pestovanie lesa, lesná ťažba,...)

Dotácia predmetu v 4. ročníku prestavuje taktiež dve hodiny teórie a jednu hodinu praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené 4 hodinovými blokmi. Okrem toho žiaci absolvujú dva dni odbornej predmetovej praxe. Učivo 4. ročníka je venované oblasti abiotických škodlivých činiteľov (vietor, sneh, námraza...), lesným požiarom, vplyvu človeka na životné prostredie a ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Žiaci získavajú prehľad o problémoch, ktoré spôsobujú abiotické škodlivé činitele, ale aj človek svojou činnosťou a oboznamujú sa s možnosťami riešenia týchto problémov. Praktické cvičenia sú venované vizuálnej prezentácii škodlivých činiteľov formou prezentácií, ako aj praktickou ukážkou ich negatívneho pôsobenia ( návšteva skládky TKO, exkurzie v oblastiach postihnutých vetrom, imisiami...). Pri konkrétnych úlohách žiaci musia využiť poznatky z iných predmetov, čím sa plne využívajú medzipredmetové vzťahy a úloha je riešená komplexne.

Predmet je vzhľadom na svoju dotáciu a odborné zameranie zaradený medzi predmety, ktoré sú súčasťou teoretickej aj praktickej zložky maturity.