Vitajte na našej www stránke!

Pestovanie lesov

Predmet Pestovanie lesov a prírody sa vyučuje v zmysle schváleného učebného plánu ako odborný predmet v 3. a 4. ročníku Spojenej školy v Prešove, organizačná zložka – Stredná lesnícka škola.

Dotácia hodín v 3. ročníku predstavuje dve hodiny teórie a dve hodiny praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené štvorhodinovými blokmi, v rámci ktorých žiaci riešia konkrétne úlohy. Učivo tretieho ročníka je zamerané na osvojenie základných pojmov v oblasti pestovania lesov a získanie znalosti v oblasti:

  • lesného semenárstva (získavanie semien, uskladňovanie, ošetrenie...)
  • škôlkárstva ( pestovanie semenáčikov a sadeníc, starostlivosť...)
  • zalesňovania a 
  • výchovy mladých lesných porastov

 

V rámci praktických cvičení sa žiaci učia prakticky vykonávať činnosti spojené s jednotlivými oblasťami a najmä v časti venovanej výchove porastov sú žiaci plne využiť svoje logické myslenie. Pri riešení konkrétnych úloh musia zohľadniť okrem hľadísk pestovania lesa aj poznatky z ostatných predmetov ( ochrana lesa, lesná ťažba, ekonomika....), teda sú plne využívané medzipredmetové vzťahy. Úlohy sú riešené individuálne alebo v skupinách a žiaci riešia úlohy komplexne.

Dotácia predmetu v 4. ročníku prestavuje taktiež dve hodiny teórie a dve hodiny praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené 4 hodinovými blokmi. Okrem toho žiaci absolvujú dva dni odbornej predmetovej praxe. Predmet patrí vzhľadom na svoju dotáciu a odborné zameranie medzi nosné predmety a je zaradený medzi predmety, ktoré sú súčasťou teoretickej aj praktickej zložky maturity.

Teoretické učivo 4.ročníka je rozdelené do 5. tématických celkov:

  •  obnova lesných porastov
  •  zvyšovanie produkcie lesa
  •  diferencované pestovanie lesov
  •  prírode blízke pestovanie lesov
  •  pestovná technika v lesoch ochranných a osobitného určenia

 

Cieľom praktických cvičení je overenie si teoretických poznatkov v praxi. To sa uskutočňuje priamo v teréne, v priestoroch Školských lesov.

Žiaci musia v plnej miere zvládnuť riadenie, plánovanie a organizovanie práce, použiť najvhodnejšie technológie, nasadenie a využitie mechanizačných prostriedkov a pritom plne využívať LHP a LHE, naučia sa samostatne a komplexne riešiť problémy v rôznych vývojových štádiách lesných porastov, pri plnom rešpektovaní ich stavu a funkcie s dôrazom na zachovanie ekosystému ekologicky hodnotného.