Vitajte na našej www stránke!

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru LESNÍCTVO má všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v zodpovedajúcich funkciách, v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných alebo súkromných lesoch. K tomuto ho oprávňujú široké vedomosti a zručnosti, ktoré počas 4- ročného štúdia získal z : 
fyziky a chémie (pričom ich vie v praxi uplatňovať), 
lesných stavieb, strojov a zariadení (dokáže čítať stavebné a strojnícke výkresy, ľahko zvládne údržby a opravy komunikácií a ostatných lesných stavieb, dokáže určiť i odstrániť bežné prevádzkové poruchy lesných strojov), 
pestovania lesov (na riadenie pestovných výkonov na úseku lesného semenárstva, škôlkárstva, umelej obnovy a zalesňovania, výchovy a obnovy lesných porastov), 
lesnej ťažby (za účelom riadenia výroby, vyznačovania ťažby, výroby sortimentov a riadenia manipulácie na skladoch). 
poľovníctva. Okrem iného získava kvalifikáciu poľovníckeho hospodára. Príprava žiakov pre profesionálny výkon práva poľovníctva má ťažisko v 3. ročníku (chov zveri, starostlivosť o zver, lov, kynológia, strelectvo a právne predpisy), ale tiež v 2. ročníku (poľovnícka zoológia). Pri výučbe sa venuje veľká pozornosť v rámci praktických cvičení poľovníckemu plánovaniu a štatistike, bodovaniu trofejí, bonitácii poľovných revírov, ale tiež budovaniu a údržbe poľovných zariadení. Ekologické vzťahy sú súčasťou každého odborného predmetu., 
pridruženej lesnej výroby (má poznatky z riadenia poľnohospodárskej výroby, vrátane chovu koni, oviec, včiel a rýb ), 
hospodárskej úpravy lesov (využívanie lesného hospodárskeho plánu, zariaďovania lesov), 
ochrany lesov (ovláda základné ekologické pojmy, vzťahy a závislosti medzi živým organizmom a prostredím, všetky negatívne javy v krajine, ktoré vznikajú pôsobením industrializačného procesu, dokáže dôsledne a na vysokej profesionálnej úrovni chrániť tak základné prírodné zdroje – vodu, pôdu, ovzdušie, rastlinstvo a živočíšstvo), 
ekonomiky (vedomosti a schopnosti potrebné v oblasti ekonomického riadenia výroby, najmä vedomosti o základných pojmoch a vzťahoch z trhovej ekonomiky so zameraním na princípy racionalizácie, technologických procesov na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní surovín, palív, energie, ďalej základné vedomosti z oblasti psychológie, sociológie, ergonomie a kultúry práce, hodnotenia množstva a kvality vykonanej práce a stanovenia odmeny za ňu), 

právnych noriem, ktorými sa riadi lesnícka prevádzka, 
informatiky, ktorá je povinná pre všetkých žiakov 2. ročníka