Vitajte na našej www stránke!

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10 v Prešove na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola lesnícka

Sídlo: Kollárova 10, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:       
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.  - riaditeľ školy
Tel. 051 74 656 11
E-mail: riaditel@slspo.sk

Kontaktné osoby:         
Ing. Antónia Karasová      
Tel. 051 74 656 19 

 IČO: 518 961 09

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0060 9651