Vitajte na našej www stránke!

Projekt Schulbrücke Europa

 • Projekt nemeckej národnej nadácie v spolupráci s nadáciou Robert Bosch a mestom Weimar, kde sídli organizácia pre vzdelávanie mladých
 • Termín konania projektu 01.03.2008- 9.03 2008 Lipsko
 • Téma projektu: Národná a Európska identita
 • Európska mládežnícka organizácia vo Weimare spolupracuje s nadáciou Robert Bosch na projekte spolupráce viacerých škôl v rámci EU
 • Podstatou projektu je medzinárodné stretnutie žiakov k témam národnej a kultúrnej identity/ témy projektu sa týkajú národnej a európskej histórie, ľudských práv, rozvoja hospodárstva v krajine, vojny a mieru, školy a vzdelávacích aktivít atd/
 • Cieľom projektu je nadviazať partnerstvá medzi školami štátov EU a spolupracovať na projektoch, ktoré prispejú k vytvoreniu spoločenstva medzi školami v rámci Európy.
 • Obsah:Účastníci projektu si pripravia prezentáciu s obrazovým materiálom, týkajúcu sa histórie, ktorou sa budú prezentovať v rámci projektu. Prezentácia má byť na 10 minút a má byť zameraná len na podstatné historické udalosti krajiny.
 • Predpokladom na účasť na projekte je dobrá znalosť nemčiny a je ešte potrebné preštudovať si texty /Reader/ na tieto témy Vzdelávanie, Práva človeka, Vojna a mier a Hospodárstvo
 • Cieľová skupina projektu: žiaci európskych škôl, ktorí sa učia Nej a ktorí vedia komunikovať v Nej.
 • Program: stretnutie žiakov z krajín: Západné a východné Nemecko, Estónsko, Slovensko, Tirolsko
 • Seminár obsahoval prednášky na témy ľudských práv, histórie EU a jej členských štátov so zameraním na zúčastnené krajiny, identity národov v celosvetovom meradle
 • Europäische Jugendbildungs .und Jugendbegegnungsstätte in Weimar
 • Internet: www.ejbweimar.de
 • Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov a spolupráca na ďalších projektoch so školami v rámci EU