Vitajte na našej www stránke!

Socrates

SOCRATES II – program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania , ktorý v roku 2000 vstúpil do druhej fázy realizácie svojich aktivít, ponúka medzinárodnú spoluprácu v oblasti všeobecného vzdelávania.

Slovenská republika sa stala oficiálnym účastníkom programu v apríli roku 1998, to znamená, že pojem SOCRATES nie je v našej krajine neznámy. Skôr naopak, po piatich rokoch účasti našich študentov, učiteľov, pedagogických pracovníkov, škôl , vzdelávacích inštitúcií i mimovládnych organizácii, môžeme konštatovať, že aktivity programu SOCRATES tvoria súčasť práce pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávania. Ich názory sa samozrejme rôznia, avšak nadobudnuté skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce v mnohých prípadoch znamenali pozitívnu motiváciu nielen pre učiteľov, ale hlavne pre študentov, na ktorých je zameraná väčšina aktivít . Podrobné údaje týkajúce sa účasti našich škôl a inštitúcií nájdete v Štatistike, ktorú vydala Národná kancelária SOKRATES v rokoch 2000 a 2003.

Jedným z hlavných cieľov programu SOCRATES je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi účastníckymi krajinami prostredníctvom projektovej spolupráce a mobilít. 

Projektová spolupráca je založená na multilaterálnej spolupráci minimálne troch partnerov z účastníckych krajín, z toho minimálne jedná musí byť krajina Európskej únie.

Individuálne mobility sú študijné pobyty, stáže, výmeny medzi účastníckymi krajinami (bilaterálne). V prípade účasti Slovenskej republiky musia byť vždy smerované do jednej z krajín Európskej únie. 
Účastnícke krajiny:
Krajiny Európskej únie: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Rakúsko, Veľká Británia, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko
Krajiny hospodárskej oblasti: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko
Kandidátske krajiny: Bulharsko, Rumunsko, Turecko.

Okrem tohto hlavného cieľa sa veľký dôraz kladie aj na nasledujúce aktivity:
podpora európskej dimenzie vo vzdelávaní na všetkých úrovniach, 
podpora kvalitatívneho a kvantitatívneho zdokonaľovania vedomostí jazykov EÚ, 
podpora spolupráce a mobilít v oblasti vzdelávania prostredníctvom výmeny medzi vzdelávacími inštitúciami, podpory dištančného vzdelávania, uznávania diplomov a štúdia a podpory rozvoja výmeny informácií. 

Všetky ciele a aktivity v rámci programu SOKRATES sa realizujú prostredníctvom nasledujúcich podprogramov:
Comenius – Školské vzdelávanie 
Erasmus – Vysokoškolské vzdelávanie 
Grundtvig – Vzdelávanie dospelých a iné formy vzdelávania 
Lingua – Výučba a štúdium jazykov 
Minerva – Podpora otvoreného a dištančného vzdelávania (Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní) 
Prieskum a inovácie - vo vzdelávacích systémoch 
Spoločné aktivity - s ostatnými programami Spoločenstva (napr. Leonardo da Vinci, Mládež)
Doplnkové aktivity

Všetky podprogramy sú zamerané na špecifické cieľové skupiny. 

Zameraním je najširší podprogram COMENIUS, keďže do aktivít tohto podprogramu sa môže zapojiť široké spektrum vzdelávacích inštitúcií - od materských škôl po inštitúcie poskytujúce ďalšie vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov či už formou medzinárodnej projektovej spolupráce alebo individuálnych grantov (pre učiteľov, žiakov a študentov – budúcich učiteľov).

Podprogram ERASMUS je určený výhradne pre štátom uznané vysoké školy (akreditované) a najväčšiu časť jeho rozpočtu tvoria finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov na študijné pobyty slovenských študentov a učiteľov vysokých škôl na univerzitách v krajinách EÚ.

Podprogram GRUNDTVIG ponúka možnosti pre dospelých, ktorí si chcú doplniť vzdelanie. V súčasnej dobe, keď sa veľký dôraz kladie na celoživotné vzdelávanie, využitie aktivít v rámci podprogramu GRUNDTVIG má vzostupnú tendenciu, na čo sa snaží reagovať aj štruktúra podprogramu ( medzinárodné projekty väčšieho I menšieho rozsahu i mobilitné granty). 

Podprogramy MINERVA a LINGUA sú tzv. horizontálne podprogramy, to znamená, že aktivity, ktoré je možné realizovať sa týkajú širokého spektra cieľových skupín, pokiaľ v nich prevažuje prvok jazykového vzdelávania (LINGUA) alebo prvok e-learningu, vzdelávania prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií (MINERVA)

PRIESKUM A INOVÁCIE – sú predmetom samostatných výziev a týkajú sa prioritných oblastí vyhlásených Európskou komisiou na jednotlivé roky. Súvisia priamo so vzdelávacou politikou Európskej únie zameranou na plnenie cieľov vzdelávania a vzdelávacích systémov v Európe

Významnou súčasťou tejto časti programu Socrates je Arion, v rámci ktorého sa realizujú individuálne mobility riadiacich pracovníkov a odborníkov v oblasti vzdelávania formou účasti na študijných návštevách každoročne vyhlásených v špeciálnym katalógom.

Rozvoj inovácií a prenos informácií o vzdelávacích systémoch jednotlivých účastníckych krajín programu Socrates zabezpečuje sieť Eurydice. 

Sieť Naric poskytuje informácie o kvalifikáciách v iných účastníckych krajinách. Ich cieľom je uznanie kvalifikácie pre akademické a profesionálne účely.

SPOLOČNÉ AKTIVITY podporujú iniciatívy presahujúce rámec programu Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež, ktoré majú spoločnú cieľovú skupinu a spoločný rámec vzdelávania. Túto aktivitu vyhlasuje Európska komisia špeciálnymi výzvami na základe priorít a vyhlásených tém.

DOPLNKOVÉ AKTIVITY podporujú rôzne aktivity, ktoré prispejú k naplneniu cieľov programu SOCRATES, ale nie je možné ich realizovať v rámci jednotlivých podprogramov – napr. Medzisektorová spolupráca, špecifické témy, rozširovanie výsledkov už realizovaných projektov, rôzne vzdelávacie aktivity (semináre a konferencie).