Vitajte na našej www stránke!

Semenné porasty duba kokošovského,cemjatského, buka , borovice a smrekovca

Dub zimný, ekotyp kokošovský, ev. č. 20323PO - 067

Tento SP  bol založžený 100 m východne od SP 41C. V súčasnosti má označenie 41 D, výmeru 2,21 ha, zastúpenie: DB 70, BK 20, HB 10. SP bol založžený v roku 1986 podľa projektu Ing. K. Lacka. Semeno bolo zozbierané v novembri 1982 na LZ Prešov, LS Kokošovce dielec 306. Semeno bolo ihneď vysiate do lesnej škôlky Cemjata. Dielec 306 sa nachádza na južných svahoch andezitového masívu Solivarského pohoria v 500 m n.m. Podmienky a postup založženia sú obdobné ako v SP 41 C s tým, žže spon na prvých troch pracovných poliach od S bol 1x1 m, na zastávajúcich 3 poliach 1,2x1,2 m. Linky boli široké 2,5 m a pracovné polia 31 m. Porast bol ihneď oplotený, intenzívne ošetrovaný a ochraňovaný. Napríklad v r. 1987 okopávanie vykonali žžiaci druhého ročníka cez prázdninovú prax, ktorí spolu s Ing. J. Daňkom bývali na chate Kvašná voda. Prvá prečistka sa vykonala v r. 1995 na ploche 1,21 ha, v roku 1998 na ploche 1,21 ha.

Buk lesný ev. č. 26323PO - 147

Bol založžený v roku 1998 v dielci 64  z prevažžne prirodzenej obnovy. Je výškovo diferencovaný, s prímesou duba a smrekovca. Nachádza sa tu aj hrab, breza, osika a bukové rozrastlíky. Táto nežžiaduca prímes sa výchovnými zásahmi potláča.

Dub zimný ev. č. 20313PO - 013 

Semenný porast  bol založžený v r. 1979 podľa projektu Ing. I. Lipovského a Ing. I. Zuščáka. V starom LHP, ktorý mal platnosť od 1. 1. 1992, má označenie 41 C. Semeno a semenáčiky duba boli zozbierané v jeseni 1976 spod výberových stromov. Tieto stromy boli komisionálne za prítomnosti Ing. L. Lehotského, CSc., pracovníka Výskumnej stanice VÚLH Liptovský Hrádok, vybrané v dielcoch 67, 68, 71. Uvedené porasty sa nachádzajú neďaleko D 41 C. Sadenice boli vypestované v tzv. „kruhovej škôlke“. Ťažžba na ploche 100x200 metrov sa začala v jeseni 1978 žiakmi II. A. Dokončenie ťažžby s uhadzaním a spálením konáriny sa stihlo do jari 1979. Radovou výsadbou bolo vysadené 13 700 sadeníc duba a 4 700 buka. Spon 1m x 1m. SP je rozdelený na 7 pracovných polí, ktoré sú od severu (od arboréta) široké 16 m, 16 m, 32 m, 32 m, 32, 32, 40 m. Rozčleňovacie linky široké 2 m boli vytvorené ponechaním jedného nezalesneného radu. Výchovnú, melioračnú a kryciu funkciu v poraste duba netvorí iba buk, ale aj HB, BZ, OS z prirodzenej obnovy. SP bol v r. 1979 oplotený pletivom 2 m vysokým, ošetrený okopaním v r. 1980, v r. 1979 — 1982 vyžínaná burina a výmladky. V r. 1989 bolo vykonané vylepšenie DB – 1500 ks, Bk – 300 ks. V roku 1986 bol dokončený plecí výsek. SP v r. 1987 nadobudol prevádzkový charakter tým, žže prvá prečistka bola vykonaná v r. 1991, druhá v r. 1995 na ploche 2,15 ha a v roku 2001 užž pozitívnym spôsobom výberu na ploche 2,15 ha. Nachádza sa tu kvalitná dubová žrďovina so zastúpením buka. Porast bol využžívaný žžiakmi SLŠ pre práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti.

Borovica sosna, ekotyp cemjatská ev. č. 05342PO - 109

Semenný porast bol založžený podľa projektu Ing. K. Lacka v roku 1990 alternatívou 2a v dielci 77. SP má obd垾nikovitý tvar rozmerov 100x200 m, expozíciu V, sklon 30 %. Nadmorská výška je 408 – 420 m. Sadenice borovice boli vypestované v lesnej škôlke Cemjata zo semena, ktoré pochádza zo semenného sadu S 024 a z dielcov 76, 77.

Smrekovec európsky v dielci 76 ev. č. 13333PO - 146

Porast o výmere 2,5 ha bol založžený v r. 1996 v západnej polovici materského porastu v D-76 . Autorom projektu je Ing. Lipovský. Zalesnenie sa vykonalo jamkovou sadbou s plôškami o rozmeroch 50x50 cm pri obnovnom zastúpení Smc 7, Bk 2, Lp 1. V súčasnom období ide o 9-ročnú kultúru, ktorá sa intenzívne ošetruje a ochraňuje. Semeno z vybraných a zoťatých stromov bolo zozbierané v marci 1993 v D 7. Vo VS Liptovský Hrádok vylúštené za kontroly Ing. Humlovej. Sadenice boli v r. 1994 — 1996 pestované v LŠ Cemjata.