Vitajte na našej www stránke!

Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata 1959 - 2008

  • 05. 03. 1959  Školské polesie Cemjata Lesníckej technickej školy v Lipovciach
  • 03. 09. 1964  Školské polesie Cemjata pri Strednej lesníckej technickej škole v Prešove
  • 18. 05. 1972  Samostatná prevádzková jednotka tvoriaca so školou jednotné výchovné zariadenie
  • 01. 01. 1974  Správa školských lesov pri SLTŠ V PREŠOVE
  • 01. 01. 1991  Školské lesy pri Strednej lesníckej škole Prešov-Cemjata, bez právnej subjektivity
  • 01. 12. 1993  Školské lesy pri SLŠ Prešov-Cemjata, príspevková organizácia s právnou subjektivitou
  • 24. 07. 1996  Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata, samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou

 

Školské hospodárstvo Cemjata 2008 - súčasnosť

  • 01. 09. 2008  Školské hospodárstvo
  • 01. 09. 2013  Školské hospodárstvo Cemjata - organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov,
                             rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity 
  • 01. 01. 2015  Školské hospodárstvo Cemjata - organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, 
                             príspevková organizácia bez právnej subjektivity 

Školské lesy Cemjata pri SLŠ Prešov (ďalej iba ŠkL) boli založžené 5. 3. 1959 delimitáciou od Štátnych lesov. Lesný užžívateľský celok Cemjata (ďalej iba LUC Cemjata) bol vytvorený Krajským úradom Prešov, odbor pozemkového poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodnutím číslo: 00/00713-Fa, zo dňa 17. 10. 2000 v súvislosti s obnovou lesného hospodárskeho plánu (ďalej iba LHP Cemjata) platného pre roky 2002-2011. Obsahuje lesné pozemky s celkovou výmerou 1 262,82 ha, z toho pozemky lesného hospodárskeho celku Cemjata (ďalej iba LHC Cemjata majú výmeru 1 253,10 ha a LHC Radatice 9,72 ha. Celý LUC Cemjata je zaradený do kategórie lesov U, teda lesov osobitného určenia. Súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, odbor školstva a telesnej kultúry. Podľa zriaďovacej listiny z 2. 9. 1996 sú samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Podľa zákona NR SR číslo 279/1993 Z.z. par. 1, odsek 2, písmeno "e" sú školským účelovým zariadením. ŠkL obhospodarujú poľovný revír o výmere 1941 ha, z toho lesnej pôdy je 1410 ha, 531 ha poľnohospodárskej pôdy.