Vitajte na našej www stránke!

Účelové porasty smreka, jedle, omorik

Účelový porast smreka omoriky v dielci 76 Cieľom introdukcie je dosiahnutie vyššej produkcie, kvality, cenných produktov, odolnosti voči imisiám, škodcom a extrémnym podmienkam. Smrek omorika je drevinou v našich podmienkach pomerne známou z parkových výsadieb urbanizovaného prostredia vďaka odolnosti voči exhalátom. Pre pozorovanie tejto a ďalších vlastností bol založžený v roku 1994 a to jamkovou sadbou o veľkosti plôšok 50x50 na ploche 2,73 ha  Autorom projektu je Ing. Lipovský. Je v štádiu vyspelej žrďkoviny. Porast má predpoklady splniť úlohy, ktoré boli vytýčené pri jeho zakladaní.

Účelový porast jedle bielej v dielci 125A

Účelový porast Jd bol založžený s cieľom zachovania genofondu tejto našej pôvodnej dreviny, ktorá patrí z hľadiska produkčných technických a biologických vlastností medzi naše najcennejšie dreviny, ako aj s cieľom pomôcť poznatkami získanými pri pestovaní tejto dreviny k zlepšeniu jej zastúpenia v našich porastoch. Účelový porast založžený v roku 1995 v D-125 A  na ploche 2,70 ha, autorom projektu je Ing. Macej. Zalesnenie bolo vykonané obažovanými sadenicami jamkovou sadbou v spone 1,7x0,74 m s veľkosou plôšok 50x50 cm. Semeno pochádza z D 77. Bolo vysiate do LŠ Cemjata. Je v štádiu kvalitnej odrastenej kultúry. V r. 2003 bol nad podsadbou jedle vykonaný šetrný dorub zbytkov  materského porastu. Jedľu je potrebné chrániť pred nelegálnym výrubom. Je to vhodný objekt na precvičovanie pestovateľskej techniky v jedľových porastoch.Takto založžený účelový porast slúžži pre praktickú výučbu odborníkov lesníckej prevádzky a poskytuje vhodné východisko pre ďalšiu výskumnú a monitorovaciu činnos.

Účelový porast smreka obyčajného v dielci 77

Účelový porast smreka obyčajného je prvým účelovým porastom tejto dreviny v rámci LHC – Cemjata. Účelový porast bol založený v roku 1997 v D-77, autorom je Ing. Macej. Na zalesnenie boli použité kvalitné, vyspelé sadenice Sm 2/2 a Bk 2/2 vožnokorenné. Sadenice sm boli vypestované v lesnej škôlke Cemjata zo semena miestneho pôvodu. Zalesnenie bolo vykonané jamkovou sadbou s vežkosou plôšky 35x35 cm, pri obnovnom zastúpení Sm-75 %, Bk-25 %. Plocha účelového porastu – 2,37 ha (26). Je v štádiu zabezpečenej kultúry. Tento porast okrem praktického vyučovania je možné využíva aj ako výskumný objekt pre talentovaných žiakov v rámci SOČ. Okrem dendrometrických charakteristík možno sledova efektívnos rôznych výchovných opatrení, ako aj ekologické reakcie dreviny smrek v podmienkach LHC-Cemjata.