Vitajte na našej www stránke!

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2020/2021 - súbor PDF 


Školská jedáleň a kuchyňa zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu. Školská kuchyňa zabezpečuje:

 • raňajky
 • desiatu
 • obedy
 • večere

Desiata sa vydáva spolu s raňajkami. Obedy a večere sú varené. V piatok, alebo deň odchodu žiakov z internátu domov je podávaná suchá večera v balíčkoch.


Čas výdaja stravy je prispôsobený dennému režimu školského internátu nasledovne:

 • raňajky 6.00 - 7.45 hod.
 • obedy  11.30 - 15.00 hod. (v piatok do 14.00 hod.)
 • večera 18.00 - 18.45 hod.

Cena stravy pre žiakov je stanovená prevažne na začiatku školského roku s ohľadom na ceny potravín a po schválení zriaďovateľom. V súčasnosti je  cena stanovená nasledovne:

 • celodenná strava 4,33 €
 • raňajky + desiata 1,30 €
 • obedy 1,61 €
 • večere 1,39 €

Platba za stravu je uhrádzaná rodičmi žiakov najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne č. ú. SK11 8180 0000 0070 0060 9678 jedným       z nasledujúcich spôsobov:

 • jednorazovým prevodom na účet
 • zadaním trvalého príkazu
 • poštovou poukážkou

Pri platbe do správy pre prijímateľa uveďte triedu a meno žiaka, za ktorého platíte stravu. (napr. 1A B. Zelený). Stravu za september je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. augusta, za október do 20. septembra...

 

V prípade, že za stravu nebude uhradený poplatok včas, strava nebude vydaná a k jej  výdaju dôjde až po preukázaní úhrady !

 

Zúčtovanie stravy uskutoční vedúca kuchyne raz za polrok k mesiacu december a jún. Ak  suma preplatku prevyšuje sumu 25,- €  vedúca kuchyne preplatok vráti na účet rodičov. V opačnom prípade sa platba využije ako záloha na stravu na ďalší mesiac.

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje u vedúcej školskej jedálne p. Júlii Jurkovičovej a je možné:

 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného skupinovým vychovávateľom 
 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného triednym učiteľom v študijnom preukaze
 • na základe telefonického oznámenia rodičmi žiakov na čísle 051 746 56 20 (v prípade neprítomnosti vedúcej školskej jedálne na čísle 051 746 56 36)

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje aspoň deň vopred, t. j. 24 hod..