Vitajte na našej www stránke!

Krúžok anglického jazyka (Maturita po novom)

Vedúci krúžku: Mgr. Svatava Záhoráková
Cieľom krúžku ANJ - MPN / maturita po novom / je pripraviť žiakov 4. ročníka na úspešné zvládnutie písomných testov internej a externej časti a takisto ústnej časti maturity z anglického jazyka. Žiaci sa zdokonaľujú v týchto jazykových zručnostiach: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, praktické používanie jazyka t.j. pramatika v každodennom živote, písanie slohových prác, konverzácia - príprava ústnej maturitnej skúsky. Počas školského roka precvičujeme frázy a slovné spojenia k jednotlivým maturitným témam všeobecným i odborným. Súčasťou činnosti krúžku je tiež dôkladné zopakovanie gramatiky - jednotlivých slovných druhov pomocou hier podľa katalógu cieľových požiadaviek. Žiaci majú k dispozícii audiovizuálne pomôcky ako sú videokazety, DVD nahrávky, audiokazety, CD, slovníky, obrazový materiál, časopisy, mapy, kópie testov a novovypracované testy k maturite. Vo veľkej miere sa tiež využívajú IKT. Krúžok pracuje na našej škole už štvrtý rok a  maturitné výsledky sú veľmi dobré u žiakov, ktorí tento krúžok pravidelne navštevovali a naďalej navštevujú.