Vitajte na našej www stránke!

Maturitná skúška 2021

Zrušená externá časť maturitnej skúšky

Zrušená externá časť maturitnej skúšky (aktualizované 5.1.2021)

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (2021/9113:1-A1810) podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠ do 31. marca 2021.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti. 

Rozhodnutie ministra (dokument PDF)

 

Maturita 2021Základné informácie, dôležité termíny

Rozdelenie maturitnej skúšky (MS) - externá a interná časť, povinné predmety maturitnej skúšky, hodnotenie a klasifikácia MS, náhradné skúšky, opravné skúšky, termíny konania MS v školskom roku 2020/2021, dôležité webové adresy - Národný ústav certifikovaných meraní, Štátny pedagogický ústav, Ministerstvo školstva, ... 

MATURITA 2021 základné informácie (dokument PDF)

MATURITA 2021 NÚCEM (dokument PDF)

 

Dokumenty k MS

Dokumenty k MS

Žiadosť o náhradnú MS - zdravotné dôvody - dokument DOC

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 4. roč. - dokument DOC

Žiadosť o opravnú MS z teoretickej/praktickej časti odbornej zložky MS - dokument DOC

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ - dokument DOC

 

Dokumenty k MS

Špecifikácia testov na MS

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry - dokument PDF

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 - dokument PDF