Vitajte na našej www stránke!

Poľovnícky

Vedúci krúžku: Ing. Vladimír Baláž, Ing. Slavomír Karaš
Náplňou poľovníckeho krúžku je oboznámenie žiakov so základmi poľovníctva, prípadne upevnenie poznatkov z predmetu Poľovníctvo. Postupným oboznamovaním sa žiakov s vývojom poľovníctva, jeho významom, poľovníckymi zvykmi, biológiou, chovom a lovom zveri, kynológiou a strelectvom získajú žiaci celkový prehľad o danej problematike. V rámci praktickej činnosti žiaci získavajú zručnosti pri úprave a hodnotení trofejí, poľovníckej streľbe, úprave poľovníckych chodníkov, údržbe poľovníckych zariadení, prikrmovaní zveri, pozorovaní zveri a účastnia sa rôznych poľovníckych podujatí. Osobitou súčasťou je nácvik vábenia rôznych druhov zveri. Práca krúžku je spestrená aj sledovaním rôznych filmov s poľovníckou problematikou z celého sveta, ale aj amatérskymi nahrávkami žiakov.