Vitajte na našej www stránke!

Anglický jazyk

Anj sa vyučuje ako povinne voliteľný cudzí jazyk od 1. – 4. ročníka, trikrát do týždňa. Žiaci používajú originálne učebnice vybrané podľa ich jazykovej úrovne a veku.
V rámci trojhodinovej dotácie sa so žiakmi precvičujú všetky štyri jazykové zručnosti a kompetencie: t.j. posluch, praktické používanie jazyka, čítanie a písanie slohových prác. Počas výuky sa využívajú CD, DVD a video prehrávače. Žiaci majú možnosť si svoje vedomosti precvičiť a upevniť prácou s IKT vybavením. Na obohatenie výuky žiaci odoberajú časopis Bridge, ktorý uľahčuje maturitnú prípravu. Pre žiakov maturitných ročníkov sa už štvrtý rok organizuje Krúžok maturity po novom, ktorý pripravuje žiakov na úspešné zvládnutie písomných maturitných testov I ústnych skúšok z tohto svetového jazyka. Vyučujúci anglického jazyka sa pri výuke riadia katalógom cieľových požiadaviek, ktorý sa nachádza webových stránkach ŠPU. Každý rok sa organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku, v priemere sa zúčastňuje 27 žiakov 1. - 4. ročníka. Úspešní riešitelia sú odmenení cenami, ktoré dotuje Rodičovské združenie.