Vitajte na našej www stránke!

Mechanizátor lesnej výroby

Dĺžka vzdelávania v strednom odbornom učilišti:
3 roky

Vhodnosť pre chlapcov/dievčatá:
Učebný odbor je vhodný len pre chlapcov

Pripravuje najmä na povolanie:
Lesár drevorubač, lesár pestovateľ, lesár manipulant, lesár traktorista, lesný mechanizátor

Možnosti uplatnenia:
V rôznych odvetviach lesného hospodárstva, v lesných závodoch a lesných správach

Psychické požiadavky:
Schopnosť sústrediť sa na prácu, spoľahlivosť, vytrvalosť, dobrý vzťah k prírode a technike

Fyzické, zdravotné požiadavky:
Dobrý zdravotný stav, zdravý pohybový, dýchací a obehový systém, dobrý zrak a sluch

Obmedzenia, kontraindikácie:
Poruchy nervovej sústavy, náchylnosť na choroby z prechladnutia     

Význam odboru pre národné hospodárstvo:
Po získaní kvalifikácie v odbore mechanizátor lesnej výroby prispejete svojou prácou k rozvoju lesného hospodárstva. V dôsledku rozvoja vedy a techniky zavádzajú sa aj v lesnom hospodárstve nové výrobné postupy a mechanizačné prostriedky, ktoré postupne odstraňujú namáhavú fyzickú prácu, zvyšujú produktivitu práce, ale súčasne zvyšujú aj požiadavky na prípravu kvalifikovaných mechanizátorov lesnej výroby.

Čo možno očakávať v povolaniach

Najdôležitejšie pracovné činnosti
Po absolvovaní odboru budete v praxi vykonávať rozličné pracovné činnosti, ako sú návrh konkrétneho postupu pri ťažbe dreva, obsluha jednomužnej motorovej píly, sústreďovanie dreva traktorom, druhovanie dreva v manipulačných skladoch, obsluha odkôrňovacích strojov, údržba a nastavovanie mechanizačných prostriedkov.

Pri druhovaní surového dreva budete drevo triedit na potrebné druhy, merať a označovať vyrobené surové drevo a jeho druh, merať a odhadovať výšku a hrúbku stojacích stromov a zisťovať objem a hmotnosť nákladov a skládok dreva.

Pri pestovaní lesa budete vykonávať tieto práce:
Príprava pôdy, sejba lesného semena, ochrana a ošetrovanie sadbového materiálu v lesných škôlkach, sadba pri zakladaní a obnove lesa. Ďalej budete zabezpečovať pestovanie a ochranu lesných porastov, zber semien a plodov lesných drevín, ich uskladňovanie a ošetrovanie.

Tieto pracovné činnosti vyžadujú ovládanie údržby ručného a mechanizačného náradia, lesných traktorov a ďalších mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.

Po zapracovaní budete upravovať približovacie linky a lesné sklady a vykonávať mnohé ďalšie činnosti. Pri práci budete postupovať podľa návodov technickej dokumentácie.

Organizácia práce
Práca s lesnými mechanizmami vyžaduje dôkladnú prípravu a organizáciu v záujme efektívneho využitia pridelených mechanizmov, pracovného času a dosiahnutia čo najvyššej produktivity práce.

Najdôležitejšie pracovné prostriedky
Lesná mechanizácia je veľmi rozmanitá, pričom sa stále vyvíjajú nové vysokovýkonné stroje a zariadenia, ktoré uľahčujú prácu v lesnom hospodárstve.

K vaším najčastejšie používaným pracovným prostriedkom budú patriť jednomužné motorové píly a krovinorezy, špeciálne lesné kolesové traktory, a univerzálne kolesové traktory, hydraulické ruky na nakladanie dreva. V pestovateľskej činnosti budete používať rôzne mechanizačné prostriedky v lesných škôlkach, pri výsadbe sadeníc a pri ošetrovaní a ochrane lesa.

Najdôležitejší pracovný materiál
Materiál, s ktorým sa budete stretávať pri svojej práci najčastejšie, je pôda, lesné porasty a drevo. Ďalej sú to semená a plody lesných drevín, sadenice určené na obnovu lesa, prípadne iné suroviny získané z lesa. Prídete tiež do styku s pohonnými látkami, mazadlami, olejmi, náhradnými dielcami a materiálom pre opravárenskú činnosť.

Charakteristika pracovných podmienok
Prevažnú časť svojho pracovného času budete tráviť v lesnom prostredí, pričom sa prihliada na počasie a ročné obdobie. Pracovné tempo je individuálne. Pri práci s lesnou mechanizáciou treba počítať s vyššou hladinou hluku. Ak budete dodržiavať bezpečnostné predpisy v rátane používania osobných ochranných prostriedkov, zníži sa riziko pri práci na minimum.

Požiadavky povolaní na človeka

Psychické požiadavky
Dôležitým predpokladom vašeho úspešného uplatnenia sa v praxi je predovšetkým kladný vzťah k prírode; takmer všetkú prácu budete totiž vykonávať v lese. Dôležitý je aj dobrý vzťah k technike, k mechanizačným prostriedkom, ktoré budete pri svojej práci využívať.

Z osobnostných vlastností je nevyhnutná vytrvalosť, svedomitosť, spoľahlivosť, dobré sústredenie pozornosti, reakčná pohotovosť a dobrá prispôsobivosť sa podmienkam a charakteru práce v lese.

Fyzické, zdravotné požiadavky
Do učebného odboru mechanizátor lesnej výroby sa primajú chlapci s dobrým zdravotným stavom. Vyžaduje sa dobra funkcia pohybového, dýchacieho a obehového systému. Práca v prírodnom prostredí

Kladie zvýšené nároky na otužilosť. Dôležitý je aj dobrý zrak a sluch. Uchádzači o učebný odbor sa podrobujú povinnej lekárskej prehliadke.

Obsah vzdelávania
Vzdelanie tvorí všeobecnovzdelávacia a odborná zložka. Všeobecnovzdelávacia zložka ma polytechnicky charakter a je základom odbornej prípravy. V základnom odbornom vzdelávaní získate poznatky zo základov fyziky, chémie, lesnej pestovateľskej a ťažbovej výroby a technológie lesnej výroby. V špeciálnom odbornom vzdelávaní získate poznatky zručnosti a návyku potrebne pri obsluhe a údržbe mechanizačných prostriedkov pri pestovaní a ochrane lesa, pri ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, pri prácach v skladoch dreva.

V príprave sa osobitný dôraz kladie na osobitne predpisy pri práci, zásady hygieny práce a prvej pomoci, pravidlá protipožiarnej ochrany a starostlivosť o životné na pracovné prostredie.  Ak sa rozhodnete pre učebný odbor mechanizátor lesnej výroby, získate po jeho absolvovaní stredne vzdelanie a odbornú prípravu na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich činností zodpovedajúcich tomuto učebnému odboru.

Možnosti umiestnenia a ďalšieho vzdelávania
Po absolvovaní odboru mechanizátor lesnej výroby môžete vykonávať povolanie lesár drevorubač, lesár pestovateľ, lesár manipulant, lesár traktorista alebo lesný mechanizátor. Po absolvovaní odboru môžete študovať na maturitnom štúdiu 2 roky. Vykonanie maturitnej skúšky na strednej škole oprávňuje uchádzať sa  o štúdium na vysokej škole, prípadne o niektorú z foriem pomaturitného štúdia.