Vitajte na našej www stránke!

Fyzika

Vyučovací predmet fyzika v stredných odborných školách je všeobecnovzdelávacím predmetom. Okrem všeobecnovzdelávacej funkcie plní aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania – odborné lesnícke predmety. Predmet sa vyučuje iba v prvom ročníku štúdia, pozostáva z teoretického vyučovania a praktických cvičení. Súčasťou prípravy žiakov na vyučovanie sú domáce cvičenia spracovávané formou riešenia úloh, vypracovávanie referátov a riešenie jednoduchých fyzikálnych projektov.
Poslaním vyučovania predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré žiakom umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta. Z hľadiska funkcie predmetu ako prípravného predmetu sa akceptujú aplikácie fyziky v odborných predmetoch a odbornej praxe