Vitajte na našej www stránke!

Hospodárska úprava lesov

Poslaním hospodárskej úpravy je priestorovo a časovo upraviť les a hospodárenie v ňom tak, aby boli zaistené produkčná i mimoprodukčné funkcie lesov v súlade so záujmami spoločnosti i vlastníkov lesa.

Učivo hospodárskej úpravy lesov je rozdelené do tretieho a štvrtého ročníka štúdia na našej škole.

V treťom ročníku sa pozornosť venuje dendrometrii, ktorá je základným pilierom hospodárskej úpravy lesov pri riešení všetkých produkčných, ekonomických i technických problémov. Dendrometria je náuka o všetkých veličinách používaných v lesníctve charakterizujúcich jednotlivé stromy, celé porasty, ich vzájomné vzťahy a o metódach merania a zisťovania týchto veličín, vrátane k tomu používaných prístrojov a pomôcok. Bez údajov získaných dendrometrickými metódami sa nedá v lese hospodáriť.

Vo štvrtom ročníku sa hospodárska úprava lesov zameriava na zisťovanie pravidelného stavu lesa a jeho produkčných schopností, poznanie princípov vypracovania a obsahu LHP i číselného a grafického zhodnocovania javov dôležitých pre plánovanie.

Predmet hospodárskej úpravy lesa je veľmi rozsiahly, pretože jeho náplň zasahuje do všetkých lesníckych disciplín. Snáď práve preto je hospodárska úprava považovaná lesníckou verejnosťou za kráľovnú lesníckych vied.