Vitajte na našej www stránke!

Informatika

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu aplikovaná informatika a využívaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.

Výstupné všeobecné ciele predmetu:

  • získať základné vedomosti o PC ako technickom prostriedku na spracovanie údajov;
  • získať vedomosti o základnom i aplikačnom programovom vybavení PC a efektívne ich využívať pri spracovaní ekonomických informácií.

Výstupné špecifické ciele predmetu:

  • vedieť spracovať textové dokumenty;
  • vedieť používať tabuľkový procesor pri vyhotovovaní štatistických tabuliek a grafov;
  • dokázať vytvoriť jednoduchú databázu;
  • vytvoriť prezentáciu a byť schopný ju aj odprezentovať,
  • prakticky využívať počítače v oblasti moderných informačných technológií.