Vitajte na našej www stránke!

Lesná ťažba

LEŤ 3. ročník

V teoretickej časti sa žiaci oboznámia s tvorbou a rastom dreva jeho stavbou a vlastnosťami.
Naučia sa rozpoznávať a merať jednotlivé druhy chýb dreva. Získajú základné vedomosti o základoch sortimentácie a charakteristike sortimentov surového dreva v jednotlivých kvalitatívnych triedach. Oboznámia sa s charakteristikou výrobných podmienok a základnými údajmi o lesoch SR. Najväčší rozsah teoretických vedomostí je zameraný na ťažbovo-výrobný proces, kde sa žiaci oboznámia s pracovnými prostriedkami na ťažbu dreva, teóriou stínania stromov a základmi techniky práce s motorovou pílou, technológiou a pracovnými postupmi pri stínaní a odvetvovaní stromov, ťažbovými metódami, formami a zásadami organizácie práce na pracovisku, výrobnými postupmi, bezpečnosťou práce pri ťažbe dreva, preberaním dreva ako aj zisťovaním objemu a evidenciou vyťaženého dreva.

Praktické cvičenia

Sú zamerané na precvičenie teoretických vedomostí a to najmä stavbu dreva určovania a merania chýb surového dreva, druhovanie sortimentov, evidencia a preberanie surového dreva, manipuláciu surových kmeňov, zisťovanie objemu dreva a vypracovanie výkazu zásob a pohybu dreva.

LEŤ 4. ročník

V teoretickej časti sa žiaci oboznámia s činiteľmi ovplyvňujúcimi plánovanie, rozdelením ťažieb dreva a ich vyznačovaním, metodikou plánovacej činnosti – dlhodobý plán ťažby dreva, bilančný výkaz LHE, ročný plán ťažby dreva. Získajú vedomosti o záväznosti údajov LHP a kritériách hodnotenia obnovy a výchovy, výpočte objemu vyznačenej ťažby, sortimentácií ťažbového fondu a technologickej príprave pracovísk. Oboznámia sa s technologickými a pracovnými postupmi pri sústreďovaní, odvoze dreva a práci na skladoch dreva. Ďalej žiaci získavajú vedomosti o vedľajšej lesnej ťažbe, odbyte produktov lesnej výroby a priemyselnom spracovaní dreva, vrátane piliarstva a druhov piliarskych výrobkov.

Praktické cvičenia

Sú zamerané na plánovanie ťažbovej činnosti, sortimentáciu ťažbového fondu, organizáciu práce pri ťažbe, sústreďovaní, na skladoch dreva, pri odvoze dreva a v piliarskej výrobe.