Vitajte na našej www stránke!

Náuka o lesnom prostredí

Tento vyučovací predmet je prípravným lesníckym predmetom, ktorý sa vyučuje v prvom a druhom ročníku.

Náplňou predmetu sú v prvom ročníku základy planetárnej geografie (rozmery a pohyby Zeme) a zložky fyzickogeografickej sféry – atmosféra (zloženie, vrstvy, procesy v nej, meranie a vyjadrovanie meteorologických prvkov), hydrosféra (zložky a ich charakteristika) a litosféra (zloženie, terénne tvary a typy a geomorfologické členenie SR). Časová dotácia sú dve teoretické hodiny týždenne.

V druhom ročníku sa učivo delí na tri väčšie celky – geológia (mineralógia – náuka o mineráloch, petrografia – náuka o horninách, historická a regionálna geológia), pedológia (fyzikálne a chemické vlastnosti pôd, humus a pôdna typológia) a fytocenológia a lesnícka typológia (náuka o lesných spoločenstvách, ekologické skupiny rastlín a skupiny lesných typov). Súčasťou predmetu sú aj praktické cvičenia, na ktorých si študenti precvičujú nadobudnuté teoretické vedomosti. Náplňou cvičení je praktické poznávanie minerálov a hornín, vypracovanie geologickej mapy SR, pokusné stanovenie fyzikálnych a chemických vlastností pôd, vypracovanie mapy pôdnych typov SR, praktické poznávanie rastlín podľa ekologických nárokov a terénne určovanie lesných typov. Časová dotácia sú dve teoretické hodiny a dve praktické hodiny týždenne (praktické vyučovanie prebieha formou 4-hodinových blokov jedenkrát za dva týždne.