Vitajte na našej www stránke!

Občianska náuka

Občianska náuka je povinný vyučovací predmet v 2., 3. a 4. ročníku strednej lesníckej školy po 1 hodine týždenne.

Predmet oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied dôležitých pre ich orientáciu v etických, estetických, psychologických, sociálno-právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba a druhých, k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity.

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život.

Študenti získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenských disciplín (etika, estetika, etiketa, psychológia, politológia, filozofia a sociológia). Rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v rôznych oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne riešenia, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov a vytvárať si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim.