Vitajte na našej www stránke!

Praktická príprava

Výchovno-vyučovací proces je budovaný na úzkom spojení so životom prostredníctvom praktických cvičení a predmetu PRAX.

Praktická príprava sa chápe ako neoddeliteľná súčasť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Didaktické zásady, rozsah a obsah praktického vyučovania upravujú učebné plány a učebné osnovy.

Hlavným cieľom praktickej prípravy je naučiť žiakov bežné pracovné úkony, výrobné operácie a pracovné postupy, oboznámiť ich s bežnými technicko-administratívnymi prácami a s organizáciou a riadením práce. V praxi si žiaci osvoja manuálnu zručnosť a zároveň získajú výrobné skúsenosti a prevádzkový rozhľad. Okrem toho prax rozvíja logické i technické myslenie žiakov, pestuje v nich pocit zodpovednosti, upevňuje vzťah k práci a k zvolenému povolaniu.

V predmete PRAX sa žiaci učia uplatňovať zásady hygieny, ochrany a bezpečnosti pri práci, zodpovedať za používanie ochranných prostriedkov a pomôcok, poskytovať prvú pomoc pri nehodách a úrazoch, vytvárať na pracoviskách podmienky pre bezpečnú a hygienicky nezávadnú prácu. Prax vychováva žiakov k uvedomelej disciplíne, kladnému vzťahu k práci a zmyslu pre poriadok.

Poznatky z praxe uľahčujú žiakom štúdium teórie odborných predmetov a absolventom školy uplatnenie v praxi.

Základné zručnosti a návyky osvojujú si žiaci hlavne v „školských lesoch“. Školské hospodárstvo Cemjata („školské lesy“) sa stali neoddeliteľnou súčasťou školy už od jej pôsobenia v Prešove. Boli založené v roku 1959 a od vtedy slúžili žiakom lesníckej školy v Lipovciach, ktorá ako sme uviedli hore, bola predchodkyňou školy v Prešove. Vzťah školy a školských lesov môžeme prirovnať k symbióze. Jeden bez druhého by len ťažko mohli existovať. Tým, že sa nachádzajú v blízkosti mesta Prešov (Cemjata je jeho časťou), sú dostupné žiakom nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho.

Školské lesy spĺňajú všetky podmienky a umožňujú základnú praktickú prípravu žiakov. Okrem množstva demonštračných objektov poskytujú vhodné pracoviská nácviku manuálnych, intelektuálnych a interakčných zručností, pomáhajú vyučujúcim alebo vedú priamo žiakov pri plnení výchovno-vyučovacích cieľov predmetu.

Poznatky z veľkovýrobných technológií v lesnom hospodárstve, z efektívneho využívania výkonnej techniky, špecializácie a koncentrácie výroby v rôznych prírodných podmienkach sa zabezpečujú v Lesoch SR, š.p., OZ Prešov a Košice, VLM, š.p. Pliešovce, ale tiež na LPM Ulič š.p.

Praktické vyučovanie pozostáva z praktických cvičení,  praxí – učebných a odborných a exkurzií.

 

Praktické cvičenia

Na praktických cvičeniach si žiaci overujú, prehlbujú a upevňujú teoretické poznatky.

Praktické cvičenia slúžia tiež na nacvičovanie zložitejších pracovných úkonov, operácií a postupov, ktoré je možné zvládnuť až po predchádzajúcom osvojení si odbornej teórie. Väčšina cvičení je uskutočňovaná v objektoch školských lesov. Bloky cvičení sú štvorhodinové, doprava je realizovaná školským autobusom.

Školské lesy počas svojej polstoročnej existencie vybudovali dostatočné množstvo demonštračných objektov slúžiacich pre potreby školy, ale nie len jej.

Za zmienku v prvom rade stojí arborétum, slúžiace pre predmet lesnícka botanika a následne pre ďalšie odborné predmety.

Lesná škôlka je kolískou lesného semena. Tu sa rodí nový život a žiaci školy sú pri jeho zrode. Učia sa ako sa ďalej o semenáčiky a sadence starať, ako ich chrániť a ako ich pripraviť na zmenu prostredia. Zmyslom škôlky je nielen ich to naučiť, ale aj cez manuálne práce pochopiť dôležitosť práce lesných robotníkov.

K ďalším objekom ptria:
Semenné porasty
Semenné sady
Priemyselné plantáže
Diviačia obôrka
Strelnica
Trenažér
Náučné chodníky

PRAX

Prax tvorí významnú a časovo rozsiahlu časť výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Prax sa delí na učebnú a odbornú.

Učebná prax

Od úrovne učebnej praxe hlavne v 1. ročníku veľmi záleží, aký vzťah získa žiak k manuálnej práci. Ako dokáže hodnotiť jej obtiažnosť, množstvo a kvalitu vykonanej práce.

1. ročníku žiaci absolvujú úvod do lesníckej problematiky (význam a skladba lesa, živočíchy a zver v lesnom prostredí, ochrana lesa a prírodného prostredia), ďalej sa oboznámia so základnými manuálnymi odbornými prácami (zber a ošetrovanie semien, zakladanie semeníšť, práce v lesnej škôlke, ochrana kultúr proti burine, ošetrovanie lesných kultúr, ako aj vykonávajú práce pri umelej obnove lesa).

Zachovajme lesy potomstvu (J.D.Matejovie)

2. ročníku sa žiaci oboznamujú s jednotlivými činnosťami pri výchove lesa ručným náradím (plecie ruby, prestrihávky, čistky, prerezávky, ale tiež vykonávajú mechanizované zalesňovanie - jamkovačmi).

Poradek hor,aneb lesuv zachování (M.Terézia)

3. ročníku je ťažisko predmetu v ťažbovej činnosti a v organizačno – riadiacich činnostiach. Začína nácvikom techniky stínky, prerezávania a odvetvovania na trenažéroch a pokračuje technikou ťažby dreva motorovými pílami priamo v porastoch.

Vyvrcholením je vykonávanie ťažbových a pestovných prác v technologických celkoch. Taktiež v 3. ročníku žiaci vykonávajú mechanizovanú výchovu porastov s krovinorezmi pri prečistkách, ale tiež ľahkými motorovými pílami.

Aby les po ťažbe zostal lesom

Prax vo 4. ročníku sa už výrazne zameriava na nácvik komplexných schopností súvisiacich s riadením pracovných procesov. Ide predovšetkým o predmetové učebné praxe z pestovania lesov (3 dni), poľovníctva a ekonomiky, lesnej ťažby, ochrany lesov, hospodárskej úpravy lesov po 2 dni. Žiaci riešia príklady s komplexnou prevádzkovou problematikou, t.j. po stránke pestovnej, ťažbovej, hospodársko-úpravníckej v nadväznosti na ekonomiku, ochranu lesa a pod. Ide väčšinou o komplexné príklady, pri ktorých žiaci majú preukázať už osvojené vedomosti z jednotlivých odborných predmetov a tieto syntetizovať do jedného celku. Je to zároveň vynikajúca príprava na praktickú maturitnú skúšku a hlavne príprava na lesnícku prevádzku.

Prírode blízke pestovanie lesa

Výrazné je výchovné pôsobenie predmetu prax, pretože prispieva k upevňovaniu dobrého vzťahu k lesníckemu povolaniu, robotníkom, k vytváraniu uvedomelej disciplíny. Vychováva k vytrvalosti a pracovnej obetavosti. Upevňuje vôľu prekonávať ťažkosti, pomáha rozvíjať tvorivú iniciatívu a predovšetkým upevňuje vzťah k zvolenému povolaniu.

Odborná prax

V odbornej praxi žiaci precvičujú najmä tie zručnosti, ktoré nemožno nacvičiť v skupinách. Odborná prax sa delí na prevádzkovú individuálnu prax (v 2. až 4. Ročníku 5 dní za školský rok) a prevádzkovú prázdninovú prax.

Prevádzková individuálna prax
Náplň prevádzkovej individuálnej praxe je veľmi rôznorodá a dôkladne sa pri 
nej využíva didaktická zásada spájania teórie s praxou využívaním teoretických poznatkov pri riešení praktických problémov. Zároveň praktické poznatky umožňujú ľahšie štúdium teórie a jej kvalitatívne zmeny. Na prevádzkovej individuálnej praxi sa pestuje u žiakov citlivý vzťah k prírode a k lesu zvlášť. Technickí pracovníci svojimi zručnosťami, odbornosťou, širokou a hlbokou znalosťou problému vzbudzujú záujem o prácu v lesníctve. Majú dostatočne hlboké teoretické znalosti, teóriunepodceňujú a nezaznávajú. Nakoniec teoretické poznatky sa nemôžu rozchádzať s praktickým vyučovaním a naopak.

Prevádzková prázdninová prax
Prevádzkové prázdninové praxe vykonávajú žiaci druhého a tretieho ročníka 
väčšinou individuálne na pracoviskách v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického zamerania a v podnikateľskej činnosti. Prevádzková prázdninová prax v 2. ročníku trvá 2 týždne a v 3. ročníku 3 týždne (z toho 2 týždne počas hlavných prázdnin).

Exkurzie

Teoretické vedomosti, ktoré žiaci v priebehu štúdia získavajú a zároveň využívajú, si dopĺňajú nielen na praktických cvičeniach, praxiach, ale tiež na exkurziách.