Vitajte na našej www stránke!

Stroje a zariadenia

V predmete stroje a zariadenia sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami o lesných strojoch a zariadeniach používaných vo výrobných odvetviach lesného hospodárstva s dôrazom na pestebné činnosti, ťažbové činnosti a sklady dreva.

Predmet nadväzuje na poznatky prípravných všeobecnovzdelávacích predmetov. Výučba žiakov tohto predmetu je rozdelená do dvoch ročníkov. V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú so zásadami technického kreslenia, konštrukčnými a prevádzkovými materiálmi, základnými strojovými súčiastkami a jednoduchými mechanizmami použitými v konštrukciách lesných strojov a zariadení. V druhom ročníku sa žiaci oboznamujú s účelom, zložením, činnosťou a možnosťami použitia jednotlivých strojov a zariadení v lesnej prevádzke. Teoretické vedomosti si žiaci upevňujú pri praktických cvičeniach, exkurziách na lesných závodoch a zariadeniach.
Získané vedomosti žiaci využívajú v nadväzných odborných predmetoch vyučovaných v rámci štúdia hlavne pestovanie lesov, lesná ťažba, ochrana lesov a iné.