Vitajte na našej www stránke!

2016-2017

 

Rozhodnúť sa pre tú- ktorú VŠ nie je niekedy ľahké, preto je dôležité, aby si vedel v ktorom meste chceš študovať a ptom čo chceš študovať.

Pri tvojom rozhodovaní nech ti pomôže tento link:

http://www.portalvs.sk/sk/terminy

 

Ako na vysokú školu?

 

1.    Zostavte si prehľad o prospechu – väčšina škôl požaduje výsledky koncoročných vysvedčení 1.,2. a 3.ročníka , niektoré požadujú aj polročné hodnotenie vo  4.ročníku. Podľa  pokynov prijímacieho konania na danú školu je často potrebné dokladovať overené kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov a maturitného vysvedčenia – u notárov – (najnižšie poplatky za overovanie zvyknú byť na Mestskom úrade). Dôležitá rada – originály dokladov ( vrátane  rodných listov, sobášnych listov, akýchkoľvek iných dokladov o vzdelaní)   nikdy nedávajte z ruky a už vôbec neposielajte – iba kópie ( ak je potrebné - overené).

 

2.    Urobte si prehľad o možnostiach štúdia  a podmienkach prijatia. Inšpirovať vás môžu  internetové zdroje, odborné vyučujúce, nástenka pri zborovni, publikácia Kam na VŠ – tu sú uvádzané aj kontakty, akreditované študijné programy, forma štúdia, titul, trvanie v rokoch, plánovaný počet prijatých študentov a profily absolventov . Pri výbere zohľadnite aj finančné možnosti ( ubytovanie, cestovanie v závislosti od miesta bydliska,  výšku poplatkov za prijímacie konanie) – radšej sa sústreďte na prijatie na dve, max. tri školy ako zbytočne preplácať eurá za prijímacie konanie, na ktoré sa napokon nebudete môcť dostaviť.

 

3.    Všimnite si termíny podávania prihlášok – pozor – školy, na ktorých je potrebné absolvovať aj talentové skúšky majú termíny podávania prihlášok skôr ako ostatné (niektoré už v decembri). Časť škôl , ktorým sa nepodarí naplniť niektoré odbory zasa vypisuje ďalšie kolo prijímacieho konania (potrebné sledovať, prípadne sa informovať na príslušnom študijnom oddelení).

 

4.    Napíšte si prehľadný a korektný životopis (ten budete potrebovať doložiť aj ku dokumentácii ku maturitným skúškam, prípadne ku žiadosti o prijatie do zamestnania).

 

5.    Zakúpte papierovú prihlášku v ľubovoľnej predajni s tlačivami , v prípade, že sa rozhodnete elektronicky podať prihlášku  – prihláste sa do systému príslušnej VŠ, ktorá vám vygeneruje prístupový  kód, pod ktorým následne komunikujete s portálom elektronického prihlasovania sa  a zároveň aj vyhľadávate výsledky prijímacieho konania (prvý test schopnosti študovať na VŠ  J). Stránka: www.portalvs.sk.

 

6.    Papierovú prihlášku vyplňte ČITATEĽNE, VEĽKÝM, PALIČKOVÝM  PÍSMOM ! Všetky potrebné informácie ste dostali do ruky na prehľade o prospechu, napriek tomu podrobnejšie:

 

7.    Štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň do jedného celku je doktorské alebo magisterské, preto ho vodorovne preškrtnete – hlásite sa na bakalársky – prvý stupeň (drvivá väčšina), výnimky si overte.

 

8.    Akademický rok: 2015/2016, pozor na správne rodné číslo, krížikom označ pohlavie, štát SK, národnosť slovenská (príp. iná), vaša internetová adresa by nemala vyvolávať záchvaty smiechu – aj to je vaša vizitka.

 

9.    Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu – zistite, či je možné na jednej prihláške uviesť viac študijných programov (za jeden poplatok).

 

10.  V položke forma štúdia uvádzate slovo denná alebo externá - až keď budeš mať požadovanú prax – zmeny je potrebné individuálne sledovať podľa informácie o možnostiach štúdia.

 

11.  V položke metóda štúdia doplňte prezenčná (dištančná, kombinovaná) - podľa informácie o možnostiach štúdia.

 

12.  Rok maturitnej skúšky 2015, kód strednej školy 37 942 492, krížikom – pod stredná odborná škola, názov Stredná odborná škola drevárska, ulica a číslo Lúčna 1055, mesto Vranov nad Topľou, 093 01, študijný odbor - vypíše výchovný poradca.

 

13.  Uveďte prospech z jednotlivých predmetov a prázdne bunky vyčiarkni zdola hore (známka zo správania sa neuvádza), priemerný  prospech doplní triedna podľa katalógu.

 

14.  V ďalšej sekcii - klasifikácia maturitnej skúšky – uvádzate  iba predmety a úroveň  (slovenský jazyk a literatúra – úroveň sa neuvádza,  anglický/nemecký jazyk – úroveň  B1, teoretická časť odbornej zložky – úroveň sa neuvádza, praktická časť odbornej zložky – úroveň sa neuvádza), pokiaľ podávate prihlášku ako aktuálny maturant (  ak neskôr potom klasifikáciu uvediete  – v súlade s maturitným vysvedčením , tiež dátum a priemer maturitnej skúšky).

 

15.  Na tretiu stranu nalepíte potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, dátum a vlastnoručný podpis.

 

16.  Štvrtá strana je určená pre potreby fakulty.

 

17.  Pozorne vyplnenú prihlášku skontroluj a  daj potvrdiť správnosť uvedených údajov triednej/triednemu, ktorá ich porovná s katalógom , nechá ju opečiatkovať školou a podpíše (v prípade jej/jeho  nedostupnosti  a krajnej núdze ti pomôžu v kancelárii alebo sa obráť na výchovného poradcu školy).

 

18.  AŽ POTOM si ju dajte potvrdiť lekárom, keďže poplatok za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vám nik nevráti , ak ste prihlášku zle vyplnili a budete ju musieť dať potvrdiť nanovo. Navyše je váš lekár väčšinou poriadne ďaleko od sídla školy. Niektoré VŠ toto potvrdenie nevyžadujú.

 

19.  Zistite si presné údaje o čísle účtu, kóde banky a variabilných symboloch, ktoré uvádzate na doklade o zaplatení (šek s dvoma ústrižkami príp.prevodný príkaz). Ak si nie ste istý/á, overte si informácie mailom alebo zatelefonujte na príslušné študijné oddelenie VŠ. Nezabudnite nalepiť ústrižok, alebo doklad o zaplatení ( kópiu si nechajte).

 

20.  NEZABUDNITE pred odoslaním uviesť dátum a prihlášku podpísať – dolu na tretej strane. Bez podpisu pod súhlasom so spracovaním údajov nebude prihláška akceptovaná. Uveďte prílohy (životopis, kópia dokladu o zaplatení, overené kópie vysvedčení – podľa potreby), vložte ich do  obálky spolu s prihláškou a DOPORUĆENE odošlite.

 

21.  Nenechávajte si svoje najdôležitejšie životné rozhodnutia na poslednú chvíľu! V čase jarných prázdnin vám prihlášku nemusí nik potvrdiť.

 

22.  ROZVAHU a PREZIERAVOSŤ, dôvtip a odvahu popasovať sa s prekážkami, úspešnú cestu!

 

Stiahnite si pokyny pre vypĺňanie prihlášky na VŠ.