Vitajte na našej www stránke!

Plán práce VP pre školský rok 2016/2017

 

            Náplň práce výchovného poradcu je stanovená zákonom č. 317/2009  z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 

Výchovné poradenstvo bude najmä:

 • zabezpečovať komplexný poradenský servis (informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov
 •  monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
 • poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu (pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí  s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania - profesijnej orientácii)
 • venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou  (delikvencia, šikanovanie, kriminalita,  podporovať u žiakov rozvoj sebaúcty a úcty k druhým prostredníctvom rozvíjania komunikácie, sebapoznania, sebaúcty a sebaovládania, ktoré pokladáme za jeden z predpokladov uplatňovania ľudských práv; realizácia aktivít, organizovanie besied, prieskumná činnosť)
 • žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie
 • informovať žiakov, ich rodičov, príp. zák. zástupcov o činnosti preventívnych a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb.

 

Trvalé úlohy zabezpečované počas celého školského roka :

 • zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu  účasťou na  vzdelávaniach, seminároch a konferenciách, národných projektoch a pod.
 • vedenie kabinetu výchovného poradenstva (dokumentácia, právne normy k výchovnému poradenstvu, metodické, informačné a propagačné materiály, príručky, odborná literatúra),
 • oboznámenie študentov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce výchovného poradcu, venovať im väčšiu pozornosť – (adaptácia na nový kolektív a prostredie, otázky učenia),
 • vypracovanie evidencie problémových, nadaných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s triednymi učiteľmi, používanie kompenzačných pomôcok  vo vyučovacom procese u týchto žiakov (notebook, tablet, kalkulačka, gramatické tabuľky), pri hodnotení a klasifikácii žiakov  so zdravotným znevýhodnením  dodržiavať  ustanovenie §55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením,
 • vykonávať prieskumnú činnosť a jej vyhodnotenie – dotazníky a iné metódy v spolupráci s triednymi učiteľmi a psychológmi,
 • spolupráca  s koordinátorom drogovej prevencie  proti vzniku sociálne patologických javov v škole,
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov  s cieľom napomáhať žiakovi pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie. V závažnejších prípadoch spolupracovať s CPPP a P,
 • poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva,
 • v kariérnom poradenstve naučiť žiakov používať internetový program  „Sprievodca svetom povolaní“ a aj iné vhodné poradenské a informačné služby,
 • dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. Dôsledne riešiť problémy žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou,
 • sledovať a zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred záškoláctvom, agresívnymi prejavmi, násilím, šikanovaním, fyzickým a psychickým týraním, delikvenciou, zneužívaním návykových látok, sexuálnym zneužívaním,
 • osobitnú pozornosť venovať žiakom s poruchami správania, pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania  zamerať sa na postupy podľa  Metodicko - informatívneho materiálu  „Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole“, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4 – 914 s účinnosťou od 1. septembra 2013,
 • naďalej skvalitňovať propagáciu školy a informovanie základných škôl v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji o učebných a študijných odboroch otváraných v školskom roku 2016/2017 s cieľom získať dostatočný počet žiakov základných škôl pre štúdium v jednotlivých odboroch a zvýšiť kvalitatívnu úroveň prijímaných žiakov,
 • napomáhať a prispievať pri optimalizácii a humanizácii procesu výchovy a vzdelávania, vytváraní zdravej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí,
 • pomáhať  triednym učiteľom a ostatným učiteľom riešiť konfliktné alebo iné mimoriadne situácie v triede,